Page 89 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 89

  เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐ/เอกชน ประชาชนทั่วไป และคณะผู้จัดงาน ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ฯ รวมทั้งสิ้น 262 คน โดยมีรูปแบบ กิจกรรมรณรงค์ฯ เป็นการเสวนาให้ความรู้ เรื่องโรคร้าย ๆ วัยทางาน และนิทรรศการความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพวัยแรงงาน จาก โรคร้ายๆ วัยทางาน ได้แก่ โรค Karoshi, Office Syndrome, ปรับสมดุลการทางานพิชิตออฟฟิศซินโดรม และสุขภาพจิต กบั คนวยั แรงงาน และผลการศกึ ษาความพงึ พอใจตอ่ การจดั กจิ กรรมรณรงค์ พบวา่ ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมมคี วามพงึ พอใจภาพรวมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ภาพกิจกรรมการดาเนินงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยแรงงานจากโรคร้ายๆ วัยทางาน วันพุธท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า โรบินสัน lifestyle จังหวัดชลบุรี พธิ เี ปดิ กจิ กรรม : นา โดย นพ. สวุ รรณชยั วฒั นายงิ่ เจรญิ ชยั อธบิ ดกี รมควบคมุ โรค นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้บริหาร       อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเปิดกิจกรรม พญ.สุมนี วัชรสินธ์ุ รองผู้อานวยการสานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ    กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 85 


   87   88   89   90   91