Page 97 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 97

   3.5 ผลกํารดําเนินงํานศูนย์พัฒนําอําชีวอนํามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง และศูนย์อ้ํางอิงทํางห้องปฏิบัติกํารและพิษวิทยํา 3.5.1 ผลการดาเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม จังหวัดระยอง 1) การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานทางทะเล ในปงี บประมาณ 2562 กองโรคจากการประกอบอาชพี และสงิ่ แวดลอ้ มไดด้ า เนนิ งานดา้ นเวชศาสตรท์ างทะเล ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ระหว่างกรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ และกองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ โดยได้มีกิจกรรมท่ีสาคัญร่วมกัน ดังนี้ 1.1 ร่วมกับผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมควบคุมโรค กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ติด ชายฝ่ังทะเล โดยมีผลลัพธ์ท่ีสาคัญคือ 1) แนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพเวชศาสตร์ทางทะเลทั้งในรูปแบบของเชิงรุกและเชิงรับ แนวทางการจัดทาข้อมูลพ้ืนฐาน ฐานข้อมูลด้านเวชศาสตร์ทางทะเล หรือ Maritime Health Profile และระบบรายงาน การเจ็บป่วยด้วยโรคทางทะเล 2) แนวทางการพัฒนาการจัดต้ังระบบจัดบริการด้านเวชศาสตร์ทางทะเลของโรงพยาบาลพื้นท่ีติด ชายฝั่งทะเลซ่ึงจะสามารถรองรับได้ทั้งผู้ประกอบอาชีพทางทะเลและนักท่องเท่ียว 1.2 การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการดาเนินงานภายใต้ พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล 2558 มาตรา 82 ระหว่างหน่วยงานกรมควบคุมโรค และกรมเจ้าท่า 1.3 อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล สาหรับบุคลากรสาธารณสุข ในพ้ืนที่พัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกและพื้นท่ีติดทะเลอ่ืน ๆ โดยได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการทั้งสิ้น 70 คน 1.4 ดา เนนิ การศกึ ษาวจิ ยั สถานการณส์ ขุ ภาพดา้ นอาชวี อนามยั จากการทา งานบนเรอื และทา่ เทยี บเรอื นา้ ลกึ ในพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : กรณีศึกษาท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง เพื่อสารวจสถานการณ์สุขภาพในผู้ปฏิบัติงานบนเรือ และท่าเทียบเรือและพัฒนารูปแบบการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทางานบนเรือในพื้นที่พัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (ต่อเนื่อง) สิ่งที่ต้องพัฒนาในปีต่อไป 1. นาร่องเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสุขภาพและการจัดบริการอาชีวอนามัยทางทะเล ด้านเวชศาสตร์ ทางทะเลในพ้ืนท่ีนาร่อง 5 จังหวัด 2. รว่ มมอื กบั กรมเจา้ ทา่ ในประเดน็ ความรว่ มมอื การดา เนนิ งานภายใตพ้ ระราชบญั ญตั แิ รงงานทางทะเล 2558 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือการดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล 2558 ในประเด็นด้าน อาชีวอนามัย 3. การศึกษาวิจัยศึกษาสถานการณ์การป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทางานของคนประจาเรือ ตามแนวทางมาตรฐานทางอาชีวอนามัยตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล 4. การพัฒนาหลักสูตร ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล สาหรับบุคลากรสาธารณสุข ในพื้นท่ีพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกและพ้ืนที่ติดทะเลอ่ืน 5. จดั ทา แนวทางการตรวจประเมนิ ดา้ นอาชวี อนามยั ตามมาตรา 82 แหง่ พระราชบญั ญตั แิ รงงานทางทะเล 2558 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การดาเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มแรงงานทางทะเลเป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีความเส่ียงจาก สิ่งคุกคามสุขภาพและมีระยะเวลาการทางานท่ียาวนาน และมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ ดังนั้นการดูแลสุขภาพจาเป็น ต้องใช้ความร่วมมือของหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง และข้อมูลเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันยังเป็นข้อจากัดท่ีสาคัญ เนื่องจากยังไม่มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน   กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม 93 


   95   96   97   98   99