Page 99 - ANNUAL REPORT DOED 2019
P. 99

       2.2 โครงการประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเพอื่ การจดั การปญั หาคณุ ภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality ; IAQ) สาหรับช่องทางเข้าออกประเทศ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในชอ่ งทางเขา้ ออกประเทศดา้ นอาชวี อนามยั และการจดั การปญั หาคณุ ภาพอากาศภายในอาคารชอ่ งทางเขา้ ออกประเทศในเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง และถ่ายทอดสถานการณ์คุณภาพอากาศภายในช่องทางเข้าออกประเทศ 2.3 ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร การเตรยี มความพรอ้ มดา้ นสาธารณสขุ สา หรบั บคุ ลากรเพอ่ื รองรบั การพฒั นาพนื้ ที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเคปราชา จ.ชลบุรี เพ่ือให้บุคลากรท้องถ่ินรับทราบ บทบาทหน้าที่ และการดาเนินงานภายใต้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจาก การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และแผน EEC และสารวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้าน อาชวี อนามยั และสงิ่ แวดลอ้ มของเจา้ หนา้ ทสี่ าธารณสขุ บคุ ลากรทอ้ งถนิ่ และบคุ ลากรทางการศกึ ษาในพนื้ ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก ซ่ึงเป็นการทางานร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงเเวดล้อม 95 


   97   98   99   100   101