การพยากรณ์คุณภาพอากาศและจำนวนผู้ป่วย (IPD)
ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอากาศ ภาคเหนือตอนบน

เลือกข้อมูลจาก

จังหวัด
ปี พ.ศ.
พารามิเตอร์
ค่าการพยากรณ์ ปี พ.ศ


ที่มา : ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์

ทดลองคำนวณค่าพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
3 กลุ่มโรค (Asthma, COPD และ Acute ischemic heart disease)
พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย ค่าพยากรณ์จำนวนผู้ป่วย
ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายเดือน μg/m3 ราย / เดือน
ค่าเฉลี่ย PM10 รายเดือน μg/m3
ค่าเฉลี่ย O3 รายเดือน ppb
ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนรายเดือน mm.

กำหนดให้

สมาการที่ 1   Y =   4.779 + ( 0.018 x X1 ) + ( 0.032 x X2 ) + ( 0.271 x X3 )
สมาการที่ 2   Y =   4.334 - ( 0.029 x X1 ) + ( 0.044 x X4 ) + ( 0.348 x X3 )

Y = จำนวนผู้ป่วย (IPD)
X1 = ค่าเฉลี่ย O3 รายเดือน
X2 = ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายเดือน
X3 = ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายเดือน จำแนกตามกลุ่มเกณฑ์ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา (ตารางที่ 1)
X4 = ค่าเฉลี่ย PM10 รายเดือน
ทดลองคำนวณค่าพยากรณ์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
3 กลุ่มโรค (Asthma, COPD และ Acute ischemic heart disease)
พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย ค่าพยากรณ์จำนวนค่าใช้จ่าย
ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายเดือน μg/m3 บาท / เดือน
ค่าเฉลี่ย PM10 รายเดือน μg/m3
ค่าเฉลี่ย O3 รายเดือน ppb
ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนรายเดือน mm.

กำหนดให้

สมาการที่ 1   ln Y =   5.798 + ( 0.005 x X1 ) + ( 0.004 x X2 ) + ( 0.038 x X3 )
สมาการที่ 2   ln Y =   5.809 - ( 0.003 x X1 ) + ( 0.006 x X4 ) + ( 0.026 x X3 )

Y = ค่าใช้จ่าย (บาท)
X1 = ค่าเฉลี่ย O3 รายเดือน
X2 = ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายเดือน
X3 = ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายเดือน จำแนกตามกลุ่มเกณฑ์ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา (ตารางที่ 1)
X4 = ค่าเฉลี่ย PM10 รายเดือน

ตารางที่ 1 เกณฑ์ปริมาณฝน

กลุ่มที่ ปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ความหมาย
1 0.1 - 10.0 ฝนเล็กน้อย (Light Rain)
2 10.1 - 35.0 ฝนปานกลาง (Moderate Rain)
3 35.1 - 90.0 ฝนหนัก (Heavy Rain)
4 90.1 ขึ้นไป ฝนหนักมาก (Very Heavy Rain)
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์

การคำนวณการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล (IPD) 3 กลุ่มโรค ดังนี้ Asthma, Chronic Obstructive Pulmonary disease (COPD) และ Acute ischemic heart disease
คำนวณจากค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือนของสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ PM2.5, PM10 และ O3 จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ และค่าเฉลี่ยรายเดือนปริมาณน้ำฝนระดับต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา ดังตารางที่ 1 การคำนวณการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายเป็นสมการเส้นตรง ดังนี้