สถานะการจองห้องประชุมวันนี้
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
ห้องประชุมเล็ก
โซนประชุม Free Sitting
รายชื่อผู้จองห้องวันนี้
โซนประชุม Free Sitting | นางสาวปณัสต์ดา ทองคำ
29 พฤษภาคม 63 09.00 น. - 12.00 น.
ติดตามงานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563
โซนประชุม Free Sitting | นางสาวพัทธ์ธีรา บุญคำ
29 พฤษภาคม 63 13.00 น. - 15.00 น.
หารือแผนการลงพื้นที่
ห้องประชุมเล็ก | นางตะวันรัตน์ เพชรชูช่วย
29 พฤษภาคม 63 09.00 น. - 16.30 น.
จัดเก็บข้อมูลการประเมินผล OEHP
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นายทศพล เธียรวิภาสวงศ์
29 พฤษภาคม 63 09.30 น. - 17.30 น.
ประขุมคณะทำงานพัฒนาคู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ครั้งที่ 3/2563
รายชื่อผู้จองห้องล่าสุด
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวสโรชา สงวนปรางค์
09 มิ.ย. 63 09.00 น. - 16.30 น.
ประชุมราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กิจกรรม “คลินิก (PMS Online)” ครั้งที่ 2
โซนประชุม Free Sitting | นางตะวันรัตน์ เพชรชูช่วย
12 มิ.ย. 63 09.00 น. - 16.00 น.
เก็บข้อมูลประเมินผล OEHP
โซนประชุม Free Sitting | นางตะวันรัตน์ เพชรชูช่วย
10 มิ.ย. 63 09.00 น. - 16.00 น.
เก็บข้อมูลประเมินผล OEHP
ห้องประชุมเล็ก | นางตะวันรัตน์ เพชรชูช่วย
09 มิ.ย. 63 09.00 น. - 16.00 น.
เก็บข้อมูลประเมินผล OEHP
โซนประชุม Free Sitting | นางสาวจตุพร แต่งเมือง
28 พฤษภาคม 63 10.00 น. - 12.00 น.
หน่วยปฏิบัติการฯ
สถานะการจองรถวันนี้
รายชื่อผู้จองรถวันนี้
ไม่พบข้อมูล
รายชื่อผู้จองรถล่าสุด
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริประภา กอแก้ว
16 เม.ย. 63 09.00 น. - 13.00 น.
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวสุนันท์ นาคกร
15 เม.ย. 63 10.00 น. - 12.00 น.
ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการทางพิษวิทยา
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ
09 เม.ย. 63 08.30 น. - 14.00 น.
องค์การเภสัชกรรม
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวพิชญ์ชฎาภาญ์ อุดมรักษ์
01 เม.ย. 63 12.00 น. - 16.00 น.
ณ สตูดิโอน้าเน็ก555 ถนน สุคนธสวัสดิ์ เลียบด่วนรามอินทรา
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวพิชญ์ชฎาภาญ์ อุดมรักษ์
04 เม.ย. 63 12.00 น. - 22.00 น.
ณ สตูดิโอน้าเน็ก555 ถนน สุคนธสวัสดิ์ เลียบด่วนรามอินทรา