สถานะการจองห้องประชุมวันนี้
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
ห้องประชุมเล็ก
โซนประชุม Free Sitting
รายชื่อผู้จองห้องวันนี้
ไม่พบข้อมูล
รายชื่อผู้จองห้องล่าสุด
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นายบวร มิตรมาก
11 มี.ค. 64 09.00 น. - 16.00 น.
กลุ่มบริหาร
ห้องประชุมเล็ก | นางสาวจันทร์ธณา ปัตเมฆ
08 มี.ค. 64 09.00 น. - 12.00 น.
สัมภาษณ์ข้าราชการบรรจุตามมติคณะรัฐมนตรี
โซนประชุม Free Sitting | นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย
02 มี.ค. 64 09.30 น. - 12.30 น.
กลไก wellness center ใน รพ.สต. (วงเล็ก)
โซนประชุม Free Sitting | นางสาวภัทรินทร์ คณะมี
25 ก.พ. 64 13.00 น. - 16.00 น.
ปช. PRTR (Zoom)
ห้องประชุมเล็ก | นายบวร มิตรมาก
02 มี.ค. 64 12.30 น. - 16.30 น.
งานวิจัย PM2.5
สถานะการจองรถวันนี้
รายชื่อผู้จองรถวันนี้
ไม่พบข้อมูล
รายชื่อผู้จองรถล่าสุด
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวผการัตน์ รักษ์ย่อง
15 ต.ค. 63 06.00 น. - 12.00 น.
โรงแรม NY city resort and spa อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
30 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
29 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
28-30 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวสุนันท์ นาคกร
14 ก.ค. 63 08.00 น. - 16.30 น.
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ