สถานะการจองห้องประชุมวันนี้
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
ห้องประชุมเล็ก
โซนประชุม Free Sitting
รายชื่อผู้จองห้องวันนี้
โซนประชุม Free Sitting | นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ
23 พฤษภาคม 65 09.30 น. - 16.30 น.
เตรียมงานอบรม PCU 26-27 พ.ค.65
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวจุไรรัตน์ ศรีมณี
23 พฤษภาคม 65 09.00 น. - 16.30 น.
ประชุมพํฒนาเครือข่ายฯ
ห้องประชุมเล็ก | นายทศพล เธียรวิภาสวงศ์
23 พฤษภาคม 65 09.30 น. - 17.00 น.
ประชุมงานต่างประเทศ
รายชื่อผู้จองห้องล่าสุด
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวทิวาพร สาริพร
03 มิ.ย. 65 09.00 น. - 16.00 น.
ประชุมราชการเพื่อพัฒนามาตรฐานการดำเนินการทางห้องปฏิบัติการและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวจุฑารัตน์ ช่างสลัก
16 มิ.ย. 65 09.30 น. - 15.30 น.
ประชุมราชการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
โซนประชุม Free Sitting | นางสาวสุภาพร วรวงศ์
24 พฤษภาคม 65 08.30 น. - 16.30 น.
ประชุมงานในระบบฯ
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวจุไรรัตน์ ศรีมณี
23 พฤษภาคม 65 09.00 น. - 16.30 น.
ประชุมพํฒนาเครือข่ายฯ
ห้องประชุมเล็ก | นางสาวสุนันท์ นาคกร
26 พฤษภาคม 65 09.30 น. - 16.30 น.
สัมภาษณ์ ถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานะการจองรถวันนี้
รายชื่อผู้จองรถวันนี้
ไม่พบข้อมูล
รายชื่อผู้จองรถล่าสุด
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวผการัตน์ รักษ์ย่อง
15 ต.ค. 63 06.00 น. - 12.00 น.
โรงแรม NY city resort and spa อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
30 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
29 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
28-30 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวสุนันท์ นาคกร
14 ก.ค. 63 08.00 น. - 16.30 น.
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ