ระบบเฝ้าระวังสุขภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หน้าแรก องค์ความรู้ คัดกรอง ถามตอบ ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ

2. ร้อยละของลูกจ้างที่ตรวจร่างกายผิดปกติ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม

ร้อยละของลูกจ้างที่ตรวจร่างกายผลผิดปกติ
จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม
 =  จำนวนลูกจ้างที่ตรวจร่างกายผลผิดปกติ  X 100
จำนวนลูกจ้างทั้งหมดตามหมวดอุตสาหกรรม