ระบบเฝ้าระวังสุขภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หน้าแรก องค์ความรู้ คัดกรอง ถามตอบ ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ

3. ร้อยละของลูกจ้างที่ตรวจร่างกายผิดปกติ จำแนกตามประเภทความเสี่ยง

ร้อยละของลูกจ้างที่ตรวจร่างกายผลผิดปกติ
จำแนกตามประเภทความเสี่ยง
 =  จำนวนลูกจ้างที่เสี่ยง (ที่ตรวจร่างกายผลผิดปกติ)  X 100
จำนวนลูกจ้างที่เสี่ยง (ทั้งหมด)