ระบบเฝ้าระวังสุขภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หน้าแรก องค์ความรู้ คัดกรอง ถามตอบ ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ

1. ร้อยละความครอบคลุมของการรายงาน

ร้อยละความครอบคลุม =  จำนวนสถานประกอบการที่รายงาน  X 100
จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด