ระบบเฝ้าระวังสุขภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หน้าแรก องค์ความรู้ คัดกรอง ถามตอบ ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ

3. ร้อยละความเสี่ยงแต่ละประเภทในโรงงาน จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม

ร้อยละความเสี่ยงแต่ละประเภทในโรงงาน
จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม
 =  จำนวนโรงงานที่มีความเสี่ยง  X 100
จำนวนสถานประกอบการที่รายงาน