สถานะการจองห้องประชุมวันนี้
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
ห้องประชุมเล็ก
โซนประชุม Free Sitting
รายชื่อผู้จองห้องวันนี้
โซนประชุม Free Sitting | นายกฤษฎา โพธิดารา
01 ก.พ. 66 09.00 น. - 16.00 น.
ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นายประหยัด เคนโยธา
01 ก.พ. 66 09.00 น. - 16.30 น.
การสัมภาษณ์ PM2.5
รายชื่อผู้จองห้องล่าสุด
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวอรอุมา กาฬหว้า
22 ก.พ. 66 09.00 น. - 16.30 น.
ประชุมคณะวิชาการ
ห้องประชุมเล็ก | นางสาวอมราภรณ์ ลาภเหลือ
13 ก.พ. 66 08.00 น. - 11.00 น.
ประชุมและเป็นวิทยากรบรรยาย
ห้องประชุมเล็ก | นางสาวอมราภรณ์ ลาภเหลือ
02 ก.พ. 66 09.00 น. - 12.00 น.
วิทยากรบรรยาย
โซนประชุม Free Sitting | นางสาวสุภาพร วรวงศ์
02 ก.พ. 66 09.00 น. - 12.00 น.
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการกลุ่ม อช.สส.
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นายประหยัด เคนโยธา
01 ก.พ. 66 09.00 น. - 16.30 น.
การสัมภาษณ์ PM2.5
สถานะการจองรถวันนี้
รายชื่อผู้จองรถวันนี้
ไม่พบข้อมูล
รายชื่อผู้จองรถล่าสุด
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวผการัตน์ รักษ์ย่อง
15 ต.ค. 63 06.00 น. - 12.00 น.
โรงแรม NY city resort and spa อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
30 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
29 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
28-30 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวสุนันท์ นาคกร
14 ก.ค. 63 08.00 น. - 16.30 น.
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ