สถานะการจองห้องประชุมวันนี้
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
ห้องประชุมเล็ก
โซนประชุม Free Sitting
รายชื่อผู้จองห้องวันนี้
ห้องประชุมเล็ก | นางสาวชวณ ลิ้มสุคนธ์
22 มี.ค. 66 09.30 น. - 16.30 น.
บรรยายพิษวิทยา
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวสโรชา สงวนปรางค์
22 มี.ค. 66 08.30 น. - 16.30 น.
ประชุมกลุ่ม
รายชื่อผู้จองห้องล่าสุด
ห้องประชุมเล็ก | นางสาวพิสชา เทอดตระกูล
30 มี.ค. 66 09.30 น. - 16.30 น.
ประชุมลงพท.สคร.10
โซนประชุม Free Sitting | นางสาวปิ่นเจ้า ทันศรี
04 เม.ย. 66 09.30 น. - 16.30 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวปิ่นเจ้า ทันศรี
03 เม.ย. 66 09.30 น. - 16.30 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวจันทร์ธณา ปัตเมฆ
20 เม.ย. 66 09.00 น. - 16.00 น.
ประเมินเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวจันทร์ธณา ปัตเมฆ
19 เม.ย. 66 09.00 น. - 16.00 น.
ประเมินเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
สถานะการจองรถวันนี้
รายชื่อผู้จองรถวันนี้
ไม่พบข้อมูล
รายชื่อผู้จองรถล่าสุด
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวผการัตน์ รักษ์ย่อง
15 ต.ค. 63 06.00 น. - 12.00 น.
โรงแรม NY city resort and spa อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
30 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
29 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
28-30 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวสุนันท์ นาคกร
14 ก.ค. 63 08.00 น. - 16.30 น.
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ